תנאי שימוש, פרטיות, ואבטחה באתר

יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-איסור יצירות נגזרות 2.5 ישראל של Creative Commons.
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים.

 

תנאי השימוש באתרי האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת והודעות חשובות:

לעניין זה "המצפה" להלן "מצפה ברקת" להלן "מצפה הכוכבים ברקת במכבים"

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מצפה הכוכבים ברקת" / "המצפה" / "מצפה הכוכבים" - לרבות מנהליו, עובדיו, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמו.

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה - אף זכר במשמע ולהפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע ולהפך.

* ראו  גם את "תקנון אתר חנות הטלסקופים וציוד אסטרונומי" כחלק בלתי נפרד ממסמך זה.

 

כללי:

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר המצפה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

אתר / מאגר נתונים זה מכיל מידע וחומרים השייכים למצפה הכוכבים ברקת במכבים.
אין להפיץ/להעתיק/לשכפל כל או חלק מהתכנים ו/או תמונות ו/או כל מידע אחר ללא רשות בכתב ממצפה הכוכבים ברקת במכבים.
השימוש מיועד למטרות חינוכיות-פרטיות ושאינן מסחריות בלבד.
על המשתמש לציין את מקור החומר ו/או הציטוט (" מצפה הכוכבים ברקת במכבים www.bareket-astro.com ")
אתר המצפה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.
אין להפיץ מסמך זה במדיה כלשהי, ללא אישור מפורש מאת מצפה הכוכבים ברקת במכבים.

איננו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם עקב השימוש במידע המופיע במסמך, וכן לנכונות התוכן של הנושאים המופיעים במסמך. עם זאת, עשינו את מירב המאמצים כדי לספק את המידע המדויק והמלא ביותר.

המצפה ואף אחד מעובדיו ו/או מנהליו, לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע מבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.

במקומות מסוימים באתר, ניתנת לך האפשרות לפרסם תכנים. על מנת לשמור על חוקי מדינת ישראל, הינך מנוע מלפרסם תכנים בנושאים הבאים:

תוכן שבא לגלות סוד מדיני או מסחרי
תוכן בעל משמעות מינית בוטה
תוכן בנושא גניבת תוכנות ו/או שימוש בלתי חוקי בהן
תוכן שאינו רלוונטי לנושא האתר
תוכן אשר מפר את זכויות היוצרים של צד כלשהו
כל תוכן אחר אשר פרסומו ברבים מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל

ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר. המצפה מתחייב לעשות שימוש במידע זה רק על-פי המותר בחוק.

עם זאת, במידה שחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על-פי דין או על-פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד המצפה, יחשוף המצפה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

המצפה יהיה רשאי מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פירסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המבקרים לגוף המפרסם.

התכנים שאתם מציגים באתרי אינטרנט חשופים לעתים לכל משתמשי האינטרנט. אנו מבקשים לא למסור פרטים אישיים, כדוגמת כתובת או מספרי טלפון, ואף לא להציג באתר תמונות שלכם, של חבריכם, אחיכם ואחיותיכם, ושל ילדים שהם מתחת לגיל 18.

באתר מתפרסמים תכנים רבים שמקורם בעבודות תלמידים המשתמשים באתר ובכלים שאותם האתר מציע. תכנים כאלה מתפרסמים גם בקהילות, בקבוצות דיון (פורומים), בצ'אטים, ובשירותים אחרים המאפשרים לכם להזין לאתר זה תכנים שהם פרי יצירתכם. מצפה ברקת אינו נושא בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם - חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, מצפה ברקת רשאי להסירם לאלתר מהאתר. בנוסף לכך, מצפה ברקת רשאי להורות לכם לבטל כל קישור עמוק, לפי שיקול דעתו, במידה שהקישור פוגע או מהווה הפרה של זכויות יוצרים. במידת הצורך יסיר מצפה ברקת את הקישור בעצמו.

העלאת כל מידע ו/או תכנים לאתר מצפה הכוכבים ברקת ו/או ישירות למצפה הכוכבים ברקת מצד המשתמש הינה נעשית בהתנדבות, בשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

שליחת המידע למצפה בכל אופן ו/או פורמט, אם בשירותים מקוונים או באופן ישיר - מהווה מתן הסכמה למצפה הכוכבים ברקת ועובדיו ו/או מי מטעמו, את הזכות לעשות כל שימוש שהוא בתכנים ובכלל זה למשל להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצב מחדש, לתת הרשאות לאחרים, למכור וכיוצ"ב, והכול ללא הגבלת זמן.

אם אתם שולחים/מפרסמים תוכן/מידע/חומר כלשהו באתר, משמע אתם נותנים למצפה הכוכבים ברקת ו/או מי מטעמו ללא תמורה, הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת (בזמן ובמקום) לעשות כל שימוש בהם על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכלל זה  לערוך אותם, להסיר אותם מהאתר וכדומה והכל לפי החלטתו הבלעדית של מצפה הכוכבים ברקת ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה בעניין. השידור של התכנים על ידי מצפה הכוכבים ברקת יכול להתבצע באתר האינטרנט של המצפה, באתרי אינטרנט אחרים, בפורטלים סלולאריים, בטלוויזיה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעתו של מצפה ברקת.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

האיורים, תמונות, דיאגרמות, סכימות וכד' המופיעים באתר מצפה הכוכבים - אינם מוצגים בקנה מידה. אלא אם כן צויין במפורש אחרת. 

הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש באתר ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

קישורים:

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למצפה הכוכבים ברקת במכבים (אתרי צד ג'): אין למצפה הכוכבים ברקת במכבים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

מצפה הכוכבים ברקת במכבים לא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי מצפה הכוכבים ברקת  במכבים לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

חלק רב מהקישוריות באתר הנן קישוריות שהועלו על ידי צדדים שלישיים ו/או גולשים באתר ולכן יש להתייחס לקישוריות אלו בזהירות רבה.

אם בכל זאת החלטתם להיכנס לאתר דרך קישורית המופיעה באתר דעו כי אתם עושים זאת על אחריותכם בלבד.

 

ניתוק, הפסקה ושינויים:

המצפה רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי המצפה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על המצפה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

המצפה יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר המצפה, מראהו, את השירותים באתר המצפה, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המצפה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

מידע חשוב בנוגע לחנות הציוד האסטרונומי של המצפה:

התמונות הינן להמחשה בלבד.

המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות , גם אם לא עודכנו באתר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.

אין להכניס פרטים אישיים רגישים לאתר (כגון מספר כרטיס אשראי וכד') ו/או בכל טופס ו/או דוא"ל. המצפה לא יהיה אחראי למידע רגיש אשר נשלח אליו בשום צורה שהיא. למען הסר ספק - שליחת כל מידע שהוא למצפה הינו באחריות השולח בלבד. אנו עושים את כל המאמצים הרלוונטים בכדי לשמור על פרטיות וביטחון לקוחותינו!

הנתונים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן. הנתונים בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות בדיקה, תנאי בדיקה, נתונים טכניים, מידע בנוגע לאופטיקה וכד'.

ראה גם את "תקנון החנות" ("תקנון האתר") באתר כחלק בלתי נפרד ממסמך זה.

 

אחריות:

השרות מוצע לציבור כמות שהוא "As Is"

מצפה הכוכבים ברקת במכבים לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא מצפה הכוכבים ברקת במכבים באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
לא ישא מצפה הכוכבים ברקת במכבים באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מצפה הכוכבים ברקת במכבים לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות ו/או התכנים ו/או הניסויים המוצעים, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי ,Java JavaScript Flash, Active-X ודומיו.

מצפה הכוכבים ברקת איננו מתחייב כלפי הגולשים באתר בכל הנוגע לזמינות ו/או לאיכות ו/או לתקינות האתר (כולל החומרים ו/או הפעילויות שבאתר). מצפה הכוכבים ברקת לא יהיה אחראי כלפי הגולשים באתר לגבי כל תקלה ו/או הפרעה ו/או וירוס ו/או כל גורם אחר אשר יפריע לזמינות ו/או תקינות ו/או לאיכות האתר ו/או יגרום לנזק כלשהו.

אתם משחררים את מצפה הכוכבים ברקת מכל אחריות ו/או התחייבות כלשהי, בנוגע לשימוש שלכם באתר, כולל בחדרי הצ'ט, הפורומים, שידורים ישירים ובפעילויות האחרות שבאתר.

לעניין סעיף זה, "למצפה הכוכבים ברקת במכבים " משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

 

פרסומות:

המצפה לא ישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר וכן למידע המתקבל מגורמים חיצוניים. פירסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, ובמידה שתיעשה עיסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עיסקה זו תהיה בין הצדדים לעיסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של המצפה.

המצפה רשאי לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. המצפה רשאי להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

המצפה רשאי לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

 

תנאי שימוש בפורום האתר, קבוצות דיון, צא'ט, מערכת התגובות (טוקבקים) וכד':

עמוד זה מגדיר גם את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות קבוצות הדיון ('פורומים') ופרסום או העלאה של כל תגובה אחרת לאתר מצפה ברקת. קרא את התנאים בקפידה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש במדורים אלה באתר המצפה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים.

מסירת הודעה או מידע לפירסום בקבוצות הדיון מתירה למצפה להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומות או מידע מסחרי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מסר שזכויות היוצרים בו אינן שייכות לך - או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפירסום.

המצפה רשאי לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתו מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה כזאת, אף אם כבר פורסמה.

כל המידע, הפרטים או הקבצים שימסרו על ידך יימחק באופן אוטומטי, כעבור פרק זמן שייקבע על ידי המצפה מעת לעת, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון שבה הצבת את המסר יחייב זאת.

המצפה רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפירסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, באתר המצפה או במי מטעמו. בנוסף, המצפה יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר המצפה לפי כל דין.

 

מידע בקבוצות הדיון ומערכות התגובות באתר:

המידע שאתה מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. המצפה אינו מתחייב, כי תתקבל תשובה להודעתך. המצפה אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, המצפה לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו בקבוצות הדיון או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון. המצפה גם לא ישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

המצפה לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.

נאסר עליך למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

המצפה אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפירסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצות הדיון ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

תשובות שיתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (כדוגמת: נושא דעת מסויים וכו') אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. קבוצות הדיון ו/או האתר אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה. המצפה אינו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

 

סיסמאות:

תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת, ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת מידע שניתנו לך. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם.

 

סקרים:

לעיתים יתבקשו משתמשי האתר למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח. המשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי פיקוח ומעקב השימוש ושביעות הרצון מהאתר.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור:

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר ו/או מאגרי המידע של המצפה אסור בהחלט. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאכסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר שבאתר מצפה הכוכבים ברקת ו/או מאגרי המידע של המצפה.

 

יישוב מחלוקות:

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות של מצפה הכוכבים תידון בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. המשתמש/גולש/מנוי מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.תיקון, עדכון ומחיקה של מידע אישי:

אם פרטיך השתנו, או שאינך מעונין עוד בשירותי אתר זה, אנא הודיענו על כך ונפעל בהתאם.

 

מסר להורים:

אינטרנט זוהי פלטפורמה כיפית! זה המקום שלכם ושל הילדים שלכם לשחק, לדבר עם חברים, לראות קטעי וידיאו ולעשות עוד הרבה דברים נפלאים. אבל כמו כל מקום, גם באינטרנט יש סכנות, שחשוב שאתם וילדכם תהיו מודעים אליהן. אנו ממליצים לכם לבלות עם ילדיכם מעת לעת באתרי האינטרנט החביבים עליהם, כולל באתר שלנו, ולהכיר את האתרים והפעילויות בהם. שוחחו עם ילדכם, בדקו עם מי הוא מתקשר ברשת החברתית, והאיצו בו לספר לכם על כל אי נוחות שנגרמת שלו.

אנו ממליצים לשוחח עם הילדים גם על הסכנות שעלולות להיות כרוכות בחשיפת פרטים אישיים באינטרנט ולהזהיר אותם כי לא כל דבר שנאמר להם באינטרנט הנו נכון. קראו ביחד איתם את כללי הגלישה הבטוחה ברשת.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי באתר מצפה הכוכבים ברקת, בגולש שהעלה תכנים לא הולמים או אם צצה כל בעיה אחרת – דווחו לנו.

אנו מאחלים לכם ולילדכם גלישה נעימה ובטוחה.

 

שידורים מהמצפה:

תמונות ו/או שידורים מהמצפה, כולל תמונות המצולמות מהטלסקופים וכן שידורים מטלסקופ האינטרנט וטלסקופי המצפה (אופטי/רדיו), רובוט המאדים שבאתר, שעון המאדים שבאתר, תחנת מזג האויר, גלאי העננות וכד' הינם שייכים למצפה הכוכבים ברקת.

ניתן להשתמש בתמונות / תכנים לאחר קבלת אישור בכתב מהמצפה בלבד, וכל עוד ניתן קרדיט למצפה הכוכבים ברקת במכבים, כולל כתובת אתר האינטרנט של המצפה - באופן בולט וברור על גבי התמונה או בסמוך לה.לתשומת לבך:

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, מתקנון השימוש או מהצהרת הפרטיות, האופציה היחידה העומדת לרשותך היא הפסקת השימוש בו.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבותיו וכמפורט לעיל – ייחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, והמצפה יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי המצפה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

 

הערות ותגובות למצפה:

צוות מצפה הכוכבים ברקת מקבל בברכה שאלות והערות בנוגע לאתרי האינטרנט שלנו, תנאי השימוש וכן בנוגע לפעילויות הנערכות במקום.
טלפון : 08-9264150
השתמשו בקישור בכדי ליצור קשר עם המצפה :
http://www.bareket-astro.comגלישה מהנה,
צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים
www.bareket-astro.com

 

טל"ח